Ο π. Θ. Ζήσης δια την αποτείχισιν.;ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Ο π. Θ. Ζήσης δια την αποτείχισιν.;ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ


Συνέντευξιν παρεχώρησεν ο σεβαστός π. Θεόδωρος Ζήσης εις το korinthostv.gr την 5ην Ιουνίου 2017.Ωμίλησε περί τα 50 λεπτά, αναλύων του λόγους δια τους οποίους προέβη εις την διακοπήν μνημοσύνου του οικείου ΕπισκόπουΕπειδή τα περισσότερα τυγχάνουν γνωστά σχετικώς με την στάσιν του προς το Κολυμβάριον, θα αναφέρωμεν προς ενημέρωσιν τρία νέα σημεία σχετικώς με το όλον ζήτημα. 

  

Ο π. Θεόδωρος ανέφερεν ότι η αποτείχισις δεν θα διαρκέση δια παντώς, αλλά περίπου δύο με τρία χρόνια έως ότου δοθή λύσις από την Εκκλησίαν. Συμφώνως και με άλλας δηλώσεις του αναμένει Σύνοδον, η οποίαθα καταδικάση το Κολυμβάριον. Όσον αφορά δε εις τας ενεργείας του Σεβ. Θεσσαλονίκης, εδήλωσεν ότι θα ηδύνατο ο Σεβασμιώτατος είτε να μη προβή εις καμμίαν κλήτευσίν του είτε να του δώσηαπολυτήριονώστε να υπάγη εις άλλην Ι. Μητρόπολιν, εις την οποίαν να αναπαύεταιΕκεί να εξηγήσηεις τον Επίσκοπον να σεβασθή την απόφασίν του δια την διακοπήν του μνημοσύνου.

  

 Ωστόσοο Σεβ. Θεσσαλονίκης δεν είναι διατεθειμένος να του δώση το απολυτήριόν του. Εις ερώτησιν της δημοσιογράφου δια την πιθανότητα συγκλήσεως «Μείζονος Συνόδου» υπό του Πατριάρχου Κων/λεως δια την καθαίρεσιν του π. Θεοδώρου, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι πιθανόν και ότι μάλλον διαδίδεται δι’εκφοβισμόνΕπεσήμανεν όμως ότι έχει αυτό το δικαίωμα ο Πατριάρχης, δηλαδή να προσκαλέση τρεις ητέσσαρας Τοπικάς Εκκλησίας και να συγκαλέση Μείζονα Σύνοδον προκειμένου να ανακόψη ταςαποτειχίσεις.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Ετικέτες:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ